Privacy statement

Privacy statement

Transition Experts BV, gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.transitionexperts.nl
Atoomweg 400
3542 AB Utrecht
+31 (0)85-4872900

 

Marcel Besteman is de Functionaris Gegevensbescherming van Transition Experts BV. Hij is te bereiken via privacy@transitionexperts.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Transition Experts BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Contact via website

Via de website kun je naam en emailadres achter laten indien je contact met Transition Experts wilt. Deze gegevens worden opgeslagen op onze mailserver en worden verwijderd nadat deze zijn overgenomen in ons CRM systeem (zie CRM hieronder). Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

 

Aanvragen boekje via de website

Je kunt een boekje aanvragen via de website van Transition Experts. Hiervoor dien je naam, adres, telefoonnummer en emailadres in te vullen. Deze gegevens worden opgeslagen in ons CRM systeem en gebruikt om het boekje te versturen en contact met je op te nemen. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

 

Nieuwsbrieven

Om ons netwerk en relaties op de hoogte te houden van onze diensten slaan wij de naam en adresgegevens van onze prospects, klanten, leveranciers en zelfstandigen op in ons CRM systeem (zie CRM hieronder).

 

CRM

Ons relatienetwerk is van essentieel belang om ons werk te kunnen doen. Wij streven naar een lange termijn relatie. Daarom zal Transition Experts contactgegevens langere tijd bewaren, maar nooit langer dan noodzakelijk. Van onze relaties houden wij contactgegevens en de (voorkeurs) adresgegevens bij in ons online CRM systeem Hubspot. Naast adresgegevens houden wij bij wie een nieuwsbrief of uitnodiging voor onze borrels wenst te ontvangen, of wie graag via ons bemiddeld wil worden. We registreren het geslacht voor een juiste aanhef in onze communicatie. Daarnaast slaan wij de naam, emailadres en functie van onze contactpersonen op bij deze bedrijven alsmede de bezoekverslagen.

 

Contracten en betalingen

Voor contracten en afhandeling van betalingen zijn aanvullende persoonsgegevens nodig zoals geboortedatum, kopie ID, bankrekeningnummer, Bedrijfsnaam, KvK nummer, BTW nummer. Wij zullen je vragen deze gegevens zelf aan te leveren en bewaren deze niet langer dan wettelijk vereist is. Deze gegevens zijn opgeslagen op een beveiligde Sharepoint omgeving waar alleen het management van Transition Experts toegang toe heeft.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@transitionexperts.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Transition Experts BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Het versturen van aanvragen voor nieuwe potentiële opdrachten
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Transition Experts BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Transition Experts BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Transition Experts BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Transition Experts BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

CV’s voor interne functies 4 weken na afronding sollicitatie ronde
CV’s voor externe bemiddeling Zo lang je open staat voor bemiddeling maar nooit langer dan 5 jaar
Contactgegevens in ons CRM Zo lang je klant, leverancier of prospect bent
Aanvullende persoonsgegevens nodig voor contracten en betalingen Wettelijke termijn van 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Transition Experts BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Transition Experts BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Transition Experts BV gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

 

Transition Experts BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit, zodat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

 

Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Met behulp van Google Analytics en Leadfeeder meten we welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke onderdelen van de website het meest bekeken worden. Deze data kan niet worden herleid tot een specifieke bezoeker: het ip-adres van de gebruiker wordt hierbij geanonimiseerd en er worden geen demografische gegevens opgeslagen.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over het gebruik van deze cookies.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Transition Experts BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@transitionexperts.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Transition Experts BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Transition Experts BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@transitionexperts.nl